วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) พร้อมอาหารว่าง โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ ๔ บ้านกุดรู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างบริการซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบกล้องวงจรปิด ชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ ติดตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 8039 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าบ้านป่าเป้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการ จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง