วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตลับหมึกโทนเนอร์ FUJI-XEROK CT ๒๐๑๙๑๘ BK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับเกรดถนนที่ชำรุด เสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างโครงการวางฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง