วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฏาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสายทางเข้าบ่อทิ้งขยะทำเลโคกตลาดใต้ หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง