วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ (Safety cut) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง เพื่อเลี้ยงผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกพิมพ์เครื่อง SAMSUNG CLP- ๖๘๐ ND จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ SAMSUNG ML -๑๖๔๐ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ซื้อแบตเตอรี่เครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตาเชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง