วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการจัดเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ประจำปี ๒๕๖๓ เว็บไซต์ www.weangnoiy.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดรู - โนนป่าแต้ บ้านกุดรู หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอยสะสมบ่อทิ้งขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา-ถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง