วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประเภทพาสเจอร์ไรส์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ชนิดถุง รสจืด ให้กับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ แห่ง และให้นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์สำนักงาน และอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อเคมีบรรจุถังดับเพลิง ชนิดผงแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผฉ ๕๙๗๐ ขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - ป่าช้า บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง