วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร และเสาอากาศประจำหน่วยงานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายแวงน้อยถึงหนองแวงห้วยทราย บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาใต้ตะวันตกบ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง