วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2565
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม ๑ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายจากลำห้วยขอนขว้างถึงโนนบ้านข่า บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยรับส่งเด็ก หมู่ที่ ๓ , ๔, ๕ ,๗, ๑๑ และหมู่ที่ ๑๓ ตามเส้นทางที่กำหนดทุกวันทำการ จำนวน ๑ คัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่ง เด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง