วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งอรุณ ถึงลำห้วยสะแกราษฎร์ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง