วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองฝายบ้าน - โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับหนองหญ้าขาว บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่ประจำทาง เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง