วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่้านหนองแขม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยต้นโพธิ์ บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง