วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ๑๘๔-๑๙ บ้านหนองแขม-บ้านบะแหบ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ ตำบลแวงน้อย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
ซื้อซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยแก้วนำแสง ความเร็ว ๑๐๐๐/๕๐๐ M สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
ซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วอัตรา Download ๕๐ Mbps และ Upload ๒๐ Mbps สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเพชรศิลาเหนือเชื่อมถนนเพชรศิลาใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบ้านอีโล หมู่ที่ 5 - ถนนลาดยางศรีเมืองน้ำซับ หมู่ที่ 9 (รหัสสายทาง ขก.ถ.184-15) ช่วงบ้านโนนศิลา - สมาคมเพื่อนภู กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)