วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคารสำนักงาน ห้องพันธุกรรมพืช องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานเก็บขนขยะประจำรถบรรทุกขยะ เดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและร่องน้ำไร้ท่อ บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง