วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANNON IR ๓๕๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปู่ตาเชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมทางเชื่อมสองฝั่งลำห้วยโสกรัง บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขตเทศบาล - ลำห้วยนา บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง