วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 54-01 สายบ้านกุดรู-บ้านหนองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
1  ต.ค. 2561
จ้างบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตะวัน - เขตเทศบาล บ้านนาจาน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนแวงน้อยศึกษา บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง