วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงห้วยทราย - สะพานบ้านหนองม่วง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างโครงการเทลานคอนกรีตภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกตำบลแวงน้อย สายทางเข้าบ่อขยะ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านอีโล - โนนเชียงคูณ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง