วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ ๔๑๐๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 4173 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างตัดชุดเครื่องแบบ อปพร.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง