วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง