วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขมสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
พัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔