วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน - บ้านหญ้าคา บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง และเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๔ แห่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมบ้านอีโล บ้านหนองแขม ๒ หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยอีง่อง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง