วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเขตเทศบาล ถึง หนองนาเหมือง บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนดอนหันนาจาน บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง