องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (basic cpr) สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

 


9 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564
3 ส.ค. 2563 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
11 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและค...
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงา...
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete สายภายในหมู่บ้าน บ้า...
17 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น ...
11 ก.ย. 2563 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม เชื่อมถนน เขตเทศบา...
11 ก.ย. 2563 ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าศรัทธาธรรม เชื่อมถนน เขตเทศบาลตำบ...
2 ก.ย. 2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553