องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่2/2563 วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

 


11 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและค...
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงา...
8 มิ.ย. 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2 มิ.ย. 2563 คู่มือการบริหารความเเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำป...
13 ก.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3
3 ก.ค. 2563 สรุปข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)
1 มิ.ย. 2563 สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร 1.)
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2
9 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553