องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิงให้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver) จำนวน 35 คน
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


3 พ.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562
7 มี.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562 กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
11 ก.พ. 2562 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
25 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล...
9 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗
20 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ หมู่ 9 บ้านโนนศิลา
11 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปู่ตาเชื่อมถนนศรีเมืองน้ำซับ บ้านโคกสี หมู่ 6
18 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ...
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553