องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำ 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยได้ออกรับซื้อขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 และได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ธนาคารขยะเพื่อชีวิต รายที่ 34 นายนันฑนิต กะลำ เป็นจำนวนเงิน 13,220 บาท

 


1 ก.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5 มิ.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มีนาคม 2562
12 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
23 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕
25 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล...
9 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗
20 มี.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเพชรศิลาเหนือ หมู่ 9 บ้านโนนศิลา
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553