องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
  โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 3/2562 ครั้งที่2

 


3 ก.ย. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน สิงหาคม 2562
3 ก.ย. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6 ส.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. 2562 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มิถุนายน 2562
24 มิ.ย. 2562 นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2 ส.ค. 2562 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1)
12 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3
23 พ.ค. 2562 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารัฐ บ้านอีโล หมู่ที่ ๕
25 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล...
9 เม.ย. 2562 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหอย - โคกกลาง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553