องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 32
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 32
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 30
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 30
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 33
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 32
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 31
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 32
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 32
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 32
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 31
  6 พ.ย. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 33
  6 พ.ย. 2558    การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 31
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 33
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 33
  6 พ.ย. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 31
  6 พ.ย. 2558    การแจ้งขุดดิน 32
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 33
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 33
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 31


หน้าที่ 1 [ 2 ]