องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 150
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 135
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 131
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 139
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 151
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 134
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 153
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 155
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 150
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 150
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 148
  6 พ.ย. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 152
  6 พ.ย. 2558    การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 156
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 136
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 156
  6 พ.ย. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 184
  6 พ.ย. 2558    การแจ้งขุดดิน 154
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 138
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 151
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 212


หน้าที่ 1 [ 2 ]