องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 13
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 14
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 13
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 15
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 14
  6 พ.ย. 2558    การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 14
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 13
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 16
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 13
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 14
  6 พ.ย. 2558    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 14
  6 พ.ย. 2558    การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 14
  6 พ.ย. 2558    การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 13
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 14
  6 พ.ย. 2558    การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 15
  6 พ.ย. 2558    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14
  6 พ.ย. 2558    การแจ้งขุดดิน 13
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 15
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีป้าย 14
  6 พ.ย. 2558    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 15


หน้าที่ 1 [ 2 ]