องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย[วันที่ 7 เม.ย. 2564][ผู้อ่าน 14]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย[วันที่ 31 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 23]
 
  คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากการเกิดวาตภัยในพื้นที่ตำบลแวงน้อยและให้ความช่วยเหลือมอบอุปกรณ์ 7 ครัวเรือน[วันที่ 26 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 39]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [วันที่ 8 มี.ค. 2564][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[วันที่ 25 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล[วันที่ 23 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 48]
 
  ร่วมประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2564 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแวงน้อย[วันที่ 11 ก.พ. 2564][ผู้อ่าน 50]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ตั้งจุดคัดกรองตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 18 ม.ค. 2564][ผู้อ่าน 59]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 4/2563[วันที่ 18 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 70]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 [วันที่ 7 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 70]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 4 ธ.ค. 2563][ผู้อ่าน 42]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" กิจกรรมโครงการ "ภูมิทัศน์รอบหนองแวงสุ่ม บ้านหนองแขม หมู่ที่ 3, 13 อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [วันที่ 24 พ.ย. 2563][ผู้อ่าน 67]