องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 


  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยเข้ารับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลแวงน้อย[วันที่ 22 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครชุมารี ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 17 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 12]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [วันที่ 6 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 34]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565[วันที่ 1 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 38]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญ ที่ 2/2565 วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ2565[วันที่ 25 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 28]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่อง "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" [วันที่ 31 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 90]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย   จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 78]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)[วันที่ 21 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 174]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว อำเภอแวงน้อย ประจำปี 2565 [วันที่ 18 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 159]
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565[วันที่ 4 ม.ค. 2565][ผู้อ่าน 266]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ร่วมกิจกรรม "เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 [วันที่ 7 ธ.ค. 2564][ผู้อ่าน 265]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง รุ่นที่ 1 ,รุ่นที่2 ณ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล[วันที่ 25 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 261]