องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 253 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2564    ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ 6
  5 เม.ย. 2564    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน 8
  23 มี.ค. 2564    แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น/แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 14
  9 มี.ค. 2564    รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 17
  29 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 16
  14 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13
  6 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 14
  6 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 15
  4 ม.ค. 2564    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 13
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 13
  4 ธ.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 12
  9 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านทาง official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น 12
  9 พ.ย. 2563    ขอเชิญชวนผู้สนใจร้วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรม ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่ โดยกำหน 15
  3 พ.ย. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 12
  2 ต.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563 13
  1 ต.ค. 2563    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 12
  9 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 14
  3 ส.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 15
  11 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 13
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 16


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]