องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 178 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  7 มี.ค. 2562    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 9
  20 ก.พ. 2562    กำหนดการ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 11
  11 ก.พ. 2562    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 19
  5 ก.พ. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562 21
  4 ม.ค. 2562    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 48
  21 ธ.ค. 2561    ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 42
  7 ธ.ค. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 51
  28 พ.ย. 2561    การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต 70
  21 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 79
  16 พ.ย. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 85
  13 พ.ย. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 78
  12 พ.ย. 2561    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 80
  24 ต.ค. 2561    แผนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 97
  11 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 101
  9 ต.ค. 2561    วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2561 75
  8 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 78
  5 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 96
  5 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 72
  1 ต.ค. 2561    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 78
  14 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 89


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]