องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 18 พ.ย. 2565 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 16 พ.ย. 2565 ]7
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 ต.ค. 2565 ]33
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]29
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]27
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 22 ก.ย. 2565 ]59
7 นโยบายการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ย. 2565 ]66
8 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 22 ก.ย. 2565 ]51
9 รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 7 ก.ย. 2565 ]44
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]39
11 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.ย. 2565 ]41
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]56
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]63
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]53
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ.2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]76
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]68
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]147
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 ม.ค. 2565 ]294
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]191
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]195
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17