องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 235 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  3 ส.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 6
  11 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 11
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 22
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 19
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 17
  2 มิ.ย. 2563    คู่มือการบริหารความเเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 12
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 10
  27 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 24
  20 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 35
  17 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รอบ 6 เดือน 23
  17 เม.ย. 2563    ขออนุมัติจัดทำประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 12
  16 เม.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15
  9 มี.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน 17
  4 ก.พ. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563 66
  28 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 75
  24 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 66
  23 ม.ค. 2563    ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักจ้างตามภารกิจและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 78
  8 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 22
  6 ม.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 105
  3 ม.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 44


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]