องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 241 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  9 พ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านทาง official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น 10
  9 พ.ย. 2563    ขอเชิญชวนผู้สนใจร้วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรม ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่ โดยกำหน 9
  3 พ.ย. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 6
  2 ต.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563 24
  9 ก.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 45
  3 ส.ค. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 43
  11 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 39
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี พ.ศ.2563 54
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการอบรม 51
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 47
  2 มิ.ย. 2563    คู่มือการบริหารความเเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 39
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 39
  27 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน 52
  20 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 63
  20 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จัดตั้งศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่ตำบลแวงน้อย โดยเปิดให้บริการฉีดวัคซีนในทุกวันพุธ ของเดือน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 11
  17 เม.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รอบ 6 เดือน 52
  17 เม.ย. 2563    ขออนุมัติจัดทำประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40
  16 เม.ย. 2563    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 44
  9 มี.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน 45
  4 ก.พ. 2563    ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2563 92


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ]