องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองคลัง


นางรุ้ง  สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางสาวพิมพ์ใจ หล่ามี

นางจิราภรณ์ จงแพทย์

นายณัฏฐพล  ชานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางมยุรี  ศิริ นางมะลิ  ช่วยนา
ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ