องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
กองคลัง


นางรุ้ง  สุขกำเนิด

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

        
นางสาวศิริพร  พันมาตย์

นางจิราภรณ์ จงแพทย์

  นายณัฏฐพล  ชานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

    เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
นางมยุรี  ศิริ  นางสาวแววมณี  เวียงนนท์
 นางมะลิ  ช่วยนา
ลูกจ้างประจำ 
ตำแหน่งนักวิชาการคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ