องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 
 
นางสาววรัญญา  หามา
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ว่าง
นางเสาวนีย์    อังวะ -ว่าง- นางสาวธนภรณ์    หมวดศรี
ครู (ค.ศ.2) ครู
ครู (ค.ศ.2)
ว่าง
-ว่าง-
นางกนกพรรณ    เครือไธสง
นางสาวสำอาง  ประโพธิ์ทัง
ครู
ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1
นางบุญมา    รักหนองแซง นางธนพร     วรสิทธิ์ นางสมสวาด  ซ้ายยศ
ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ครู  ค.ศ.1

 
นางลำพูล   คำโส

นางทองคำ  นาอุดม
ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม

ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม