องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 
นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 
 
นางสาววรัญญา  หามา
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
นางเสาวนีย์    อังวะ นางประไพร   ช่วยนา นางสาวธนภรณ์    หมวดศรี
ครู (ค.ศ.2) ครู (ค.ศ.2) ครู (ค.ศ.2)
นางอุทุมพร   ของกิ่ง
นางกนกพรรณ    เครือไธสง
นางสาวสำอาง  ประโพธิ์ทัง
ครู (ค.ศ.1) ครูค.ศ.1 ครูค.ศ.1
นางบุญมา    รักหนองแซง นางธนพร     วรสิทธิ์ นางสมสวาด  ซ้ายยศ
ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ผดด.ศูนย์ฯนาจาน ครู  ค.ศ.1

 
นางลำพูล   คำโส

นางทองคำ  นาอุดม
ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม

ผดด.ศูนย์ฯหนองแขม