องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สมาชิกสภา อบต.

 

นายกิตติศักดิ์    ศรีโยธา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสมือน   นาอุดม

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายจำนงค์ หน่ายโสก

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไสว ศรีอุ่น

นางประยัติ    ศรีอุ่น

นายสำรอง ปัตตาทานัง

นายบุญยม    หนูนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2


-เสียชีวิต-

นายวันชัย ปุ้งโพธิ์

นายวิเชียร ดวงจุมพล

         

นายนราศักดิ์    พิมสาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

นางกนกนาถ   จันทร์สี

นายนนทกานต์ นาอุดม

นางนิรดาพร ปัสสา

นางดุสิต มูลหล้า

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

นายสม นาแพง

นายสุริยา    ศรีกุฏ

นายสถิตย์   อันนารี

นางละอองดาว  นันทวิทยาคม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8


-ลาออก-

นายบุญถัน   นาอุดม

นายเสมือน   นาอุดม

นายกิตติศักดิ์   ศรีโยธา

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

-ลาออก-      -ลาออก-


นายสมคิด   ขำโพธิ์

 

 

นางจินตนา กุลสุวรรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

นายสุวรรณ์ นาอุดม

นายสมพร    บุญประสพ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13