องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

คณะผู้บริหาร

                                                                                                                                      
                                                                                                                                        นายชัยวัฒน์  ทองน้อย
                                                                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                                                                                                                                           065-2674156

                                                                                                                
                       
                                                                            นายอนุศักดิ์  มีทอง
                         นายสง่า  เชื้อกุดรู
                                                                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                              093-4211584
                           090-3368241

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          นายบุญยม  หนูนา        
                                                                                                                          เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                  
                                                                                                                                           061-0642535               


                                                                                                                                            หัวหน้าส่วนราชการ
                                                                                                                                      
                                                                                                                                        นายจำนงค์  หน่ายโสก
                                                                                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                                                                                            089-9411981

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                        นางลำดวน  ไชยคำภา
                                                                                                                               รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                                                                                                                                            081-2660116

       
  
   
                  
          
   นายสุภาพ  ว่องไว
      นางรุ้ง  สุขกำเนิด   
                                    นายคชา  วาระเพียง           
             นางสาวปาณิสา  ประถังธานี
                นายเดชมนตรี  สันเสนาะ
   หัวหน้าสำนักปลัด
    ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
    098-0301975
      089-2762695
085-0123389
                      089-2769012
080-5022220