วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคันห้วยขอนขว้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างคันดินรอบบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประสาทอุทิศ บ้านโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง