วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายคันห้วยทราย บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายจากบ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ ถึงถนนลาดยางสายศรีเมืองน้ำซับ บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บห ๔๑๗๓ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
เหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง