วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๓๕๘๔ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๘-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างโครงการสูบน้ำแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ฤดูแล้ง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ ชำรุด เสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๙ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง