วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว ประหยัดไฟสูงสุด เบอร์ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง