วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
ซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วอัตรา Download ๕๐ Mbps และ Upload ๒๐ Mbps สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านสายใยแก้วนำแสง ความเร็ว ๑๐๐/๕๐ M (Smart Goverment) สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานสำนักงาน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง