วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
พัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถรับส่งเด็กนักเรียนที่ยากจน ยากไร้ ที่มาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถยนต์บรรทุกขยะ เพื่อทำหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
วัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลแวงน้อย จำนวน ๗ รายการ
23  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๘๐๓๙ ขอนแก่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒๔ รายการพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง