วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขมสอง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในกลุ่มเสี่ยง เด็ก และผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขฉ ๔๑๐๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งพร้อมติดตั้ง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 4173 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทำรางระบายน้ำ สายภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแขม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง