องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองส่งเสริมการเกษตร.


นายเดชมนตรี   สันเสนาะ

   ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

    นางสาวอริษา  ไทยน้อย


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร