องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สภาพทางสังคม

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล (โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โรงเรียนบ้านกุดรู โรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ โรงเรียนบ้านโนนศิลา (ปัจจุบันนักเรียนไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน  1 โรงเรียน คือ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สามารถจำแนกจำนวนบุคลากรและนักเรียนแต่ละโรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

นักเรียน  ชาย  520  คน  หญิง  569  คน  รวม   1,089  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  24  คน  หญิง  24  คน  รวม   48  คน

ครูอัตราจ้าง   7   คน  นักการภารโรง  2  คน

พนักงานขับรถ  1  คน  แม่บ้าน 1 คน

โดยมี  นายภูวดล  หมื่นสีพรม   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล

 

นักเรียน  ชาย  119  คน  หญิง  117  คน  รวม   236  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  10    คน  หญิง  8   คน  รวม  18  คน

โดยมี  นายสมบูรณ์  จบมะรุม   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านกุดรู

 

นักเรียน  ชาย  61  คน  หญิง  57  คน  รวม   118  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  3  คน  หญิง  9  คน  รวม  12 คน

โดยมี  ว่าที่ ร้อยตรีบุญชิต  บุญมีทา  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านดอนหัน

 

นักเรียน  ชาย  40  คน  หญิง  57  คน  รวม   97  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  3  คน  หญิง  4  คน  รวม  7  คน

โดยมี  นายอุบล  วงเวียน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ

 

นักเรียน  ชาย  13  คน  หญิง  8  คน  รวม   21  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  4  คน  หญิง  -  คน  รวม  4  คน

โดยมี  นายสุภาลักษณ์ สุขแป  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านโนนศิลา

 

นักเรียน  ชาย  18  คน  หญิง  20  คน  รวม   38  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  -  คน  หญิง  1  คน  รวม  1 คน

โดยมี  นางเข็มทอง  จิตแสง  ครู  รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา

(ปัจจุบันนักเรียนไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี )

การจัดการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2545 โดยสนับสนุนด้านวัสดุการศึกษา ด้านวิชาการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้ช่วยดำเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ  จำนวน 2 ศูนย์  คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  ตั้งอยู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 10

..2550

..2551

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

44

52

100

6

32

60

92

6

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2  หมู่ที่ 13

..2550

..2551

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

47

33

80

5

34

59

93

5

 

 

จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ของ อบต.แวงน้อย  มีอัตราการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2550 และในอนาคตก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอัตราเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากเขตตำบลแวงน้อยติดต่อเขตเทศบาลตำบลแวงน้อยซึ่งเป็นชุมชนเมืองและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยมีความเชื่อมั่นจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ หลักสูตร วัสดุการศึกษาให้ดีอยู่เสมอ 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแวงน้อย  

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  219  คน

โดยมี นางยุภา   ชายวิริยางกูร  เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแวงน้อย

 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลแวงน้อย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.7 และ ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.3 โดยมีศาสนสถาน คือ

                1.วัดดอนศิลา                        ตั้งอยู่บ้านดอนหัน              หมู่ที่ 2

                2.วัดราษฎร์บำรุง                 ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 1       หมู่ที่ 3

                3.วัดศรีธงชัย                        ตั้งอยู่บ้านกุดรู                      หมู่ที่ 4

                4.วัดอัมพวัน                         ตั้งอยู่บ้านอีโล                      หมู่ที่ 5

                5.วัดสังข์ศิริโภคา                ตั้งอยู่บ้านหนองหอย          หมู่ที่ 7

                6.วัดอัสสัสถาราม                ตั้งอยู่บ้านป่าเป้ง                  หมู่ที่ 8

                7.ศีลขันธาราม                      ตั้งอยู่บ้านโนนศิล               หมู่ที่ 9

                8.วัดสุวรรณาราม                 ตั้งอยู่บ้านนาจาน                 หมู่ที่ 10

                9.วัดสว่างอุดรวรุณศรี         ตั้งอยู่บ้านโนนขี้เหล็ก        หมู่ที่ 11

และโบสถ์คริสตจักร           ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2       หมู่ที่  13

 

การสาธารณสุข

ตำบลแวงน้อยไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล ซึ่งเป็นตำบลเดียวของอำเภอแวงน้อย ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานตัวต่อศูนย์โรคเอดส์อำเภอแวงน้อย และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยมีจำนวน 15  คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของศูนย์โรคเอดส์อำเภอแวงน้อย

 

ผู้สูงอายุ 

ในเขตตำบลแวงน้อย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพโดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  จำนวน 222 คน  และที่ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำนวน 565 คน

                               

ผู้พิการทุพพลภาพ  

ในเขตตำบลแวงน้อย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพ จำนวน  44  คน  ส่วนที่อยู่ในบัญชีสำรองเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการอีกจำนวน 4 คน แบ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน 122 คน