องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

กองช่าง


นายคชา วาระเพียง

ผู้อำนวยการกองช่าง


 


ว่าง

ว่าง

นายช่างโยธา ปง./ชง.

-ว่าง-

 

-ว่าง-

นายสนั่น  กันยามาศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า