องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สำนักงานปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด


 
นายบวร  ลาบุรี นางสาวกาญจนา ศรีนาง นางวิลาวรรณ   สายมัน นางสาวอุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ่าเอกนรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ

 
 นายนพดล   ช่วยนา  นางสาวชุติมา อินทชัย นางสาวรัตนา  ไชยสาร  นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายสุกัน ศรีชมภู
 พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานดับเพลิง
   
นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น 
นางอุไรรัก วัฒนะบุตร
นายวิทยา วัณนี
นายสังกา เชื้อกุดรู
  นายอุบล   เชิดพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์
 แม่บ้าน ยาม
 คนงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
  
          
   นายสุภาพ  ศรีอุ่น      
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ