องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สำนักงานปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบวร ลาบุรี น.ส.กาญจนา ศรีนาง นางวิลาวรรณ สายมัน น.ส.อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ.อ.นรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
   
 นายนพดล   ช่วยนา  
 น.ส.ชุติมา อินทชัย นางสาวรัตนา  ไชยสาร  นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายสุกัน ศรีชมภู
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานดับเพลิง
   
นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น 
นายณัฐวุฒิ  สงฆัง
นายวิทยา วัณนี
 
นายสังกา เชื้อกุดรู
  นายอุบล   เชิดพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม  คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
         
     นายสุภาพ ศรีอุ่น    นางอุไรรัก วัฒนะบุตร  
  พนักงานขับรถ  บรรทุกขยะ   แม่บ้าน