องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สำนักงานปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบวร ลาบุรี น.ส.กาญจนา ศรีนาง นางวิลาวรรณ สายมัน น.ส.อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ.อ.นรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
-ว่าง-
   
 -ว่าง-  
 น.ส.ชุติมา อินทชัย นางสาวรัตนา  ไชยสาร  นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายสุกัน ศรีชมภู
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานดับเพลิง
   
นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น 
นายณัฐวุฒิ  สงฆัง
นายวิทยา วัณนี
 
นายสังกา เชื้อกุดรู
  นายอุบล   เชิดพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม  คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
         
     นายสุภาพ ศรีอุ่น    นางอุไรรัก วัฒนะบุตร  
  พนักงานขับรถ  บรรทุกขยะ   แม่บ้าน