องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

สำนักงานปลัด


นายสุภาพ ว่องไว

หัวหน้าสำนักปลัด

นายบวร ลาบุรี น.ส.กาญจนา ศรีนาง นางวิลาวรรณ สายมัน น.ส.อุบลรัตน์ หนึ่งชนะ จ.อ.นรินทร์ชัย งบกระโทก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยชำนาญการ
-ว่าง-
   
 -ว่าง-  
 น.ส.ชุติมา อินทชัย นางสาวรัตนา  ไชยสาร  นายวัชรพงษ์ สิทธิวงศ์ นายสุกัน ศรีชมภู
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานดับเพลิง
  -ว่าง-
 
นายเอกพงศ์  ศรีอุ่น 
นายณัฐวุฒิ  สงฆัง
นายวิทยา วัณนี
 
-ว่าง-
  นายอุบล   เชิดพานิชย์
พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ยาม  คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
         
     นายสุภาพ ศรีอุ่น    นางอุไรรัก วัฒนะบุตร  
  พนักงานขับรถ  บรรทุกขยะ   แม่บ้าน