องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.waengnoiy.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2553

ประวัติและความเป็นมา

                                ความเป็นมาที่ได้ชื่อว่า แวงน้อย  เพราะเมื่อสมัยก่อนมีต้นไม้ที่ชื่อว่า ต้นแวงขึ้นอยู่จำนวนมากจนกลายเป็นที่อาศัยของนกนานาพันธุ์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณต่างๆ จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเล็กๆ ที่เดิมเป็นเขตการปกครองขึ้นกับอำเภอพล จนเมื่อ พ..2441 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นตำบลแวงน้อยและเมื่อถึงเดือนมิถุนายน พ..2514 ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ และวันที่ 8 สิงหาคม พ.. 2518 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอแวงน้อยในคราวต่อมา และชื่อ แวงน้อยจึงเป็นทั้งชื่อของอำเภอและตำบลไปด้วยกัน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันและความภาคภูมิใจกับชื่อนี้มานานจึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น บ้านแวงน้อยหมู่ที่ 1 จึงเป็นชื่อตำบลแวงน้อยถึงปัจจุบัน

                                ตำบลแวงน้อย เป็นตำบล 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอแวงน้อย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลแวงน้อยเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม.. 2539