องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ [ 31 ม.ค. 2561 ]122
162 ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2561 ]129
163 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 22 ม.ค. 2561 ]249
164 ประกาศคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]132
165 แนวทางปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 8 ม.ค. 2561 ]111
166 ประกาศการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]122
167 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเมื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561ถึง2564ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 29 ธ.ค. 2560 ]123
168 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 29 ธ.ค. 2560 ]127
169 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 29 ธ.ค. 2560 ]132
170 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด้านบัญชีการเงินและงานจัดเก็บรายได้) [ 29 ธ.ค. 2560 ]163
171 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุและภาพกิจกรรม) [ 29 ธ.ค. 2560 ]133
172 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 ]116
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำแวงน้อยประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ธ.ค. 2560 ]119
174 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]126
175 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]117
176 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 2 ต.ค. 2560 ]121
177 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2560 ]123
178 เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]110
179 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.ย. 2560 ]123
180 กำหนดการจัดทำเวทีประชาคมประชาคมหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 11 ก.ย. 2560 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16