องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรุ้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 21 มิ.ย. 2561 ]148
162 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 18 มิ.ย. 2561 ]143
163 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 30 พ.ค. 2561 ]145
164 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ค. 2561 ]162
165 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 17 พ.ค. 2561 ]157
166 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 16 พ.ค. 2561 ]149
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 16 มี.ค. 2561 ]151
168 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 9 มี.ค. 2561 ]171
169 แผนงานการจัดเก็บขยะประจำเดือน มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 5 มี.ค. 2561 ]155
170 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ก.พ. 2561 ]168
171 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.พ. 2561 ]171
172 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ [ 31 ม.ค. 2561 ]151
173 ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 23 ม.ค. 2561 ]176
174 โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ [ 22 ม.ค. 2561 ]318
175 ประกาศคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 8 ม.ค. 2561 ]184
176 แนวทางปฏิบัติตาม มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 8 ม.ค. 2561 ]141
177 ประกาศการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2561 [ 29 ธ.ค. 2560 ]152
178 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเมื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561ถึง2564ต่อเจ้าพนักงานประเมิน [ 29 ธ.ค. 2560 ]153
179 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 29 ธ.ค. 2560 ]158
180 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [ 29 ธ.ค. 2560 ]165
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17