องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน มกราคม 2562 [ 5 ก.พ. 2562 ]142
122 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 5 ก.พ. 2562 ]124
123 มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 5 ก.พ. 2562 ]135
124 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 7 ม.ค. 2562 ]127
125 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 7 ม.ค. 2562 ]124
126 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]138
127 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 28 ธ.ค. 2561 ]129
128 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมการให้บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 28 ธ.ค. 2561 ]125
129 ประกาศการการชำระภาษีและค่าธรรมเียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 21 ธ.ค. 2561 ]137
130 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]138
131 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต [ 28 พ.ย. 2561 ]120
132 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 21 พ.ย. 2561 ]136
133 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) [ 16 พ.ย. 2561 ]139
134 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]134
135 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ [ 12 พ.ย. 2561 ]143
136 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 25 ต.ค. 2561 ]141
137 แผนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]142
138 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี [ 24 ต.ค. 2561 ]129
139 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2561 ]143
140 เอกสารประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]122
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16