องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 323 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ [ 11 ส.ค. 2564 ]188
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ค. 2564 ]167
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 5/2564) [ 15 ก.ค. 2564 ]152
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) [ 13 ก.ค. 2564 ]153
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]41
46 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 5 พ.ค. 2564 ]154
47 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 7 เม.ย. 2564 ]147
48 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 5 เม.ย. 2564 ]149
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม 2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]37
50 แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น/แบบรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการและประชาชนต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 มี.ค. 2564 ]169
51 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 มี.ค. 2564 ]178
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]183
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]201
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]191
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]183
56 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]172
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]37
58 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]144
59 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]175
60 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]173
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17