องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]133
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]148
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]137
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การยื่นแบบรายการเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]130
45 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]130
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]12
47 มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2563 ]112
48 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง จำนวนระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]133
49 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]131
50 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่านทาง official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น [ 9 พ.ย. 2563 ]135
51 ขอเชิญชวนผู้สนใจร้วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรม ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงงานวิจัยระดับชุมชนหรือการศึกษาในพื้นที่ โดยกำหน [ 9 พ.ย. 2563 ]130
52 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]130
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถที่ใช้ในราชการ [ 9 ต.ค. 2563 ]145
54 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]129
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 1 ต.ค. 2563 ]133
56 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) [ 1 ต.ค. 2563 ]106
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]116
58 สรุปผลการดำเนินงานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแวงน้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]105
59 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 [ 9 ก.ย. 2563 ]181
60 ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]135
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16