องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 319 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 7 ต.ค. 2558 ]130
242 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 455/2558 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 6 ต.ค. 2558 ]139
243 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2558 ]122
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]130
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 30 ก.ย. 2558 ]117
246 ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]133
247 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]136
248 ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 10 ก.ย. 2558 ]125
249 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 10 ก.ย. 2558 ]127
250 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 3/2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]122
251 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร [ 3 ส.ค. 2558 ]131
252 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 2/2558 [ 19 มิ.ย. 2558 ]131
253 ประกาศสภา อบต.แวงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ [ 15 มิ.ย. 2558 ]145
254 เชิญชวนใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 23 มี.ค. 2558 ]144
255 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 1/2558 [ 23 ก.พ. 2558 ]121
256 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.แวงน้อย [ 27 ม.ค. 2558 ]130
257 รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 1 ม.ค. 2558 ]138
258 แผนการปฏิบัติงานจัดเก็บรายไ้ด้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 23 ธ.ค. 2557 ]146
259 การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๘ [ 23 ธ.ค. 2557 ]141
260 การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ [ 23 ธ.ค. 2557 ]173
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16