องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 312 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 การจัดเก็บภาษีประจำปี ๒๕๕๙ [ 4 ม.ค. 2559 ]115
222 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 30 ธ.ค. 2558 ]116
223 ประชาสัมพันธ์ จำนวนระยะเวลา และวันเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย 2559 [ 22 ธ.ค. 2558 ]118
224 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ 4/2558 [ 17 ธ.ค. 2558 ]115
225 ประกาศรายชื่อคนพิการรายใหม่ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ธ.ค. 2558 ]125
226 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุรายใหม่ที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 9 ธ.ค. 2558 ]119
227 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]99
228 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 6 พ.ย. 2558 ]106
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2558 ]130
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 15 ต.ค. 2558 ]130
231 ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 15 ต.ค. 2558 ]118
232 ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 14 ต.ค. 2558 ]114
233 ประกาศใช้แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 12 ต.ค. 2558 ]103
234 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 7 ต.ค. 2558 ]115
235 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ที่ 455/2558 เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 6 ต.ค. 2558 ]116
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2558 ]108
237 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.แวงน้อย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]115
238 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 30 ก.ย. 2558 ]103
239 ประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]119
240 แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 14 ก.ย. 2558 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16