องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนแม่บท บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) [ 11 พ.ค. 2566 ]25
2 พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 10 พ.ค. 2566 ]28
3 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 [ 10 พ.ค. 2566 ]27
4 คู่มือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ [ 10 พ.ค. 2566 ]27
5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 [ 10 พ.ค. 2566 ]23
6 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555 [ 10 พ.ค. 2566 ]27
7 คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 11 เม.ย. 2566 ]24
8 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 26 พ.ย. 2561 ]245
9 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 26 พ.ย. 2561 ]230
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.ย. 2560 ]260