องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต


คู่มือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ