องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 401 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 1 พ.ค. 2567 ]11
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย [ 29 เม.ย. 2567 ]12
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 เม.ย. 2567 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ประจำเดือนมีนาคม  2567 [ 29 มี.ค. 2567 ]28
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศไม่มีผู้สมัครเพื่อเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 27 มี.ค. 2567 ]8
6 ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง  หลักเกณฑ์คณะกรรมการกลั่นกรองการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ [ 21 มี.ค. 2567 ]9
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 18 มี.ค. 2567 ]13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]22
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  การรับสมัครบุคคล  เป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ตำแหน่ง  กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ [ 11 มี.ค. 2567 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง  การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย) [ 11 มี.ค. 2567 ]7
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยงชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567(1) [ 7 มี.ค. 2567 ]8
12 ข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]20
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ [ 9 ก.พ. 2567 ]18
14 สรุปสาระสำคัญบทความ  เรื่อง  "Some  Progress,must  do  better" (บางความคืบหน้า  จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) [ 9 ก.พ. 2567 ]14
15 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]16
16 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]21
17 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ก.พ. 2567 ]15
18 แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 7 ก.พ. 2567 ]8
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]6
20 ประการองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  เรื่อง  ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21