องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 
เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2566
 
ประมวลภาพกิจกรรม รร.ผู้สูงอายุ 2566
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยร่วมบุญคูณลานอำเภอแวงน
 
กิจกรรมรำวงเข้าจังหวะเพลงกลองยาวร่วมบุญ
 
งานวันเด็กแห่งชาติ 2566
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน
 
วิธีจัดการขยะเปียก หรือ ขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ให้
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 
รร.ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รุ่นที่
 
รร.ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย รุ่นที่2
 
วันจักรี 2565
 
ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
 
กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย
 
อัตราภาษีป้าย
 
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย
 
รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประ
 
วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564
 
บุญคูณลานสู่ขวัญข้าวตำบลแวงน้อย 2564
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
 
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านโนนศิลา ประจำปีงบประมาณ
 
อบต.แวงน้อยร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ว
 
รำลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2563
 
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก ร.9 13 ตุลาคม 256
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ประชุมประจำเดือน ต
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 2
 
แห่งประชารัฐร่วมกันกำจัดผักตบชวา ตอนที่ 1
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม