องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จั

    รายละเอียดข่าว

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                                   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑.   ชื่อโครงการ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
    
  หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     19  พฤศจิกายน  2558  
     
    เป็นเงิน      890,000.-บาท        ราคา/หน่วย         -      .- บา
4. แหล่งที่มาของราคากลาง 
       ๑. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     วันที่  25  สิงหาคม 2558 
       ๒.
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี  พ.ศ. 2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  วันที 18 กุมภาพันธ์  2558  
       3. บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 1  สำนักงบประมาณ  มีนาคม  255๘
      
4.  สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายตามเอกสารที่แนบ  จำนวน  5  ราย  ดังนี้
               
     4.1  หจก.เน็ตเวริกคอมมูนิเคชั่น
                     4.2  บจก
.ทริปเปิ้ล เอ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
                     4.3  ร้านอำนาจแอร์แอนด์ซาวด์

                     4.4  บจก.เจอาร์บิสซิเนสคอมพิวเตอร์
                     4.5  ร้านทีจีคอมพิวเตอร์
   
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
             1. นายจำนงค์  หน่ายโสก   ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ประธานกรรมการ
    
        2. นายคชา    วาระเพียง     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง          กรรมการ
            
3. นายสุภาพ  ว่องไว          ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด             กรรมการ    เอกสารประกอบ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป และมีคุณสมบัติลักษณะพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน, หมู่ที่ 10 บ้านนาจาน องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จั
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ