องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                            ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 

 

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น บาทถ้วน)

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)     18   พฤศจิกายน  2558 

    เป็นเงิน      1,850,000.-บาท        ราคา/หน่วย         -      .- บาท

  4. แหล่งที่มาของราคากลาง  โดยสืบราคาจากผู้มีอาชีพขาย จำนวน  4 ราย ดังนี้


           ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ขวาธิจักร
           ๒.  บริษัท วรรณพรซัพพลาย จำกัด
           ๓.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี.แอล.ธานี เอ็นจิเนียริ่ง
          
4. บริษัท เอ็น พี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
     
5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
       1. นายคชา  วาระเพียง    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง    ประธานกรรมการ
       2. นายสุภาพ  ว่องไว       ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด                กรรมการ   
       3. จ่าเอกนรินทร์ชัย งบกระโทก   ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   กรรมการ
    เอกสารประกอบ

ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ