องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 15 ม.ค. 2567 ]274
2 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 15 ม.ค. 2567 ]225
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ม.ค. 2567 ]223
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 15 ม.ค. 2567 ]214
5 คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 5 ม.ค. 2567 ]2
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 6 พ.ย. 2558 ]222
7 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 6 พ.ย. 2558 ]218
8 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]211
9 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2558 ]255
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 พ.ย. 2558 ]219
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 6 พ.ย. 2558 ]215
12 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 6 พ.ย. 2558 ]220
13 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 6 พ.ย. 2558 ]221
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 6 พ.ย. 2558 ]212
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 6 พ.ย. 2558 ]208
16 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 6 พ.ย. 2558 ]226
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 6 พ.ย. 2558 ]206
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 6 พ.ย. 2558 ]213
19 การแจ้งขุดดิน [ 6 พ.ย. 2558 ]206
20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 6 พ.ย. 2558 ]209
 
หน้า 1|2