องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค

เส้นทางคมนาคม

 


การคมนาคมของตำบลแวงน้อย  มีถนนสายหลักที่มีสภาพการใช้งานดี คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล ชัยภูมิ) ส่วนถนนเชื่อมระหว่างตำบลและหมู่บ้านจะมีถนนลาดยางสายหลักเป็นทางหลวงจังหวัดหลายสาย ดังนี้

                1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) เริ่มต้นจากอำเภอพลถึงจังหวัดชัยภูมิผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย คือ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7,บ้านกุดรู หมู่ที่ 4,บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6,บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12

                2. ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3029 จากอำเภอแวงน้อยถึงบ้านโคกล่าม ตำบลท่าวัด ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย คือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2

                3. ถนนโยธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข  ขก 2047 จากอำเภอแวงน้อย ถึงบ้านหนองหญ้าขาว ตำบลท่านางแนว ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ตือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ,บ้านป่าเป้ง หมู่ที่ 8 และบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9

                4. ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3056 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ณ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย คือ บ้านหนองแขม 1 หมู่ที่ 3 และบ้านหนองแขม 2 หมู่ที่ 13

5. ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข ขก 2124 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) ถึงบ้านแวงน้อย เขตเทศบาลตำบลแวงน้อย ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยคือบ้านอีโล หมู่ที่ 5 และบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1

                6. ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข 2087 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) ณ บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ตำบลแวงน้อย ถึงบ้านหนองไผ่ ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

(1)  ถนน คสล.                     จำนวน  22  สาย  คิดเป็นพื้นที่  21,167  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี

(2)  ถนนลูกรัง                     จำนวน  10  สาย  คิดเป็นพื้นที่  29,682  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี

(3)  ถนนลาดยาง                 จำนวน  10  สาย  คิดเป็นพื้นที่  29,682  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี

(4)  ถนนดิน                         จำนวน  15  สาย  คิดเป็นพื้นที่    5,548  ตารางเมตร   สภาพใช้งานได้ดี

(5)  ถนนหินคลุก                จำนวน   22  สาย  คิดเป็นพื้นที่  21,167  ตารางเมตร   สภาพใช้งานได้ดี

การโทรคมนาคม

- สถานีส่งสัญญาณโทรคมนาคม     จำนวน   1   แห่ง

- ตู้โทรศัพท์                                          จำนวน   10  ตู้

การไฟฟ้า

เขตตำบลแวงน้อยทุกหมู่บ้านมีระบบการขยายเขตไฟฟ้าทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

ระบบประปา

ประชาชนในตำบลแวงน้อย  ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากระบบประปาของหมู่บ้านจำนวนประมาณ 1,135 ครัวเรือนและการประปาส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ  85 ครัวเรือน