องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

การศึกษา

ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษาจำนวน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล (โรงเรียนขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โรงเรียนบ้านกุดรู โรงเรียนบ้านดอนหัน โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ โรงเรียนบ้านโนนศิลา (ปัจจุบันนักเรียนไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน  1 โรงเรียน คือ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สามารถจำแนกจำนวนบุคลากรและนักเรียนแต่ละโรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 

นักเรียน  ชาย  281  คน  หญิง  272  คน  รวม   553  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  21  คน  หญิง  18  คน  รวม   39  คน

ครูอัตราจ้าง   3   คน  นักการภารโรง  2  คน

พนักงานขับรถ  1  คน  แม่บ้าน 1 คน

โดยมี  นายสมเกียรติ  หาแก้ว   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล

 

นักเรียน  ชาย  92  คน  หญิง  53  คน  รวม   145  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  1   คน  หญิง  14   คน  รวม  15  คน

โดยมี  นางสาวรัตนประภา  หาญเสนา   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านกุดรู

 

นักเรียน  ชาย  27  คน  หญิง  31  คน  รวม   58  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  2  คน  หญิง  4  คน  รวม  6 คน

โดยมี  นายมิตรภาพ  ไกรวัน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

โรงเรียนบ้านดอนหัน

 

นักเรียน  ชาย  17  คน  หญิง  8  คน  รวม   25  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  1  คน  หญิง  2  คน  รวม  3  คน

โดยมี  นายอุบล  วงเวียน  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ

 

นักเรียน  ชาย  18  คน  หญิง  17  คน  รวม  35  คน

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  2  คน  หญิง  3  คน  รวม  5  คน

โดยมี  นายศิริโชค  งวงช้าง  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

การจัดการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการ จัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา 2545 โดยสนับสนุนด้านวัสดุการศึกษา ด้านวิชาการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้ช่วยดำเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ  จำนวน 2 ศูนย์  คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  ตั้งอยู่บ้านนาจาน หมู่ที่ 10

..25563

..2564

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

44

52

100

6

32

60

92

6

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2  หมู่ที่ 13

..2563

..2564

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

47

33

80

5

34

59

93

5

 

 

จำนวนเด็กปฐมวัยที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ของ อบต.แวงน้อย  มีอัตราการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2550 และในอนาคตก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอัตราเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากเขตตำบลแวงน้อยติดต่อเขตเทศบาลตำบลแวงน้อยซึ่งเป็นชุมชนเมืองและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยมีความเชื่อมั่นจำเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ หลักสูตร วัสดุการศึกษาให้ดีอยู่เสมอ 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแวงน้อย  

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  250  คน

โดยมี นางยุภา   ชายวิริยางกูร  เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแวงน้อย

 

การศาสนา

ประชาชนในตำบลแวงน้อย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.7 และ ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.3 โดยมีศาสนสถาน คือ

                1.วัดดอนศิลา                        ตั้งอยู่บ้านดอนหัน              หมู่ที่ 2

                2.วัดราษฎร์บำรุง                 ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 1         หมู่ที่ 3

                3.วัดศรีธงชัย                        ตั้งอยู่บ้านกุดรู                      หมู่ที่ 4

                4.วัดอัมพวัน                         ตั้งอยู่บ้านอีโล                      หมู่ที่ 5

                5.วัดสังข์ศิริโภคา                ตั้งอยู่บ้านหนองหอย            หมู่ที่ 7

                6.วัดอัสสัสถาราม                ตั้งอยู่บ้านป่าเป้ง                  หมู่ที่ 8

                7.ศีลขันธาราม                      ตั้งอยู่บ้านโนนศิล               หมู่ที่ 9

                8.วัดสุวรรณาราม                 ตั้งอยู่บ้านนาจาน                 หมู่ที่ 10

                9.วัดสว่างอุดรวรุณศรี         ตั้งอยู่บ้านโนนขี้เหล็ก          หมู่ที่ 11

และโบสถ์คริสตจักร           ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2           หมู่ที่  13

 

การสาธารณสุข

ตำบลแวงน้อยไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล ซึ่งเป็นตำบลเดียวของอำเภอแวงน้อย ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานตัวต่อศูนย์โรคเอดส์อำเภอแวงน้อย และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อยมีจำนวน 22  คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของศูนย์โรคเอดส์อำเภอแวงน้อย

 

ผู้สูงอายุ 

ในเขตตำบลแวงน้อย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพโดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  จำนวน 1,507 คน  และที่ลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำนวน 565 คน

                               

ผู้พิการทุพพลภาพ  

ในเขตตำบลแวงน้อย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพ จำนวน  231  คน  ส่วนที่อยู่ในบัญชีสำรองเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พิการอีกจำนวน 209 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยเอดส์ 22 คน