องค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.waengnoiy.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ   

          สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย  ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกร   ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  รับจ้างทั่วไป  รับราชการ  ตามลำดับ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

- ปั๊มน้ำมันและก๊าช  (ขนาดเล็ก)    3        แห่ง

- โรงสี                                   22      แห่ง

- ฉางข้าว                                1       แห่ง

- ร้านค้า                                 66      แห่ง

- ห้องเช่า/บ้านเช่า                      4       แห่ง

- ร้านเสริมสวย                          4       แห่ง

- ร้านขายอาหาร                        1       แห่ง

- ร้านเกมส์                               2       แห่ง

- โรงทำขนมจีน                         5        แห่ง

- ร้านขายพันธ์ไม้                       1        แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/ซ่อมรถยนต์  9  แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                 5        แห่ง

- โรงหนึ่งปลาทู                         1        แห่ง

- โรงเย็บผ้า                              1        แห่ง

- เขียงหมู                                1        แห่ง

- เสาสัญญาณโทรศัพท์                1        แห่ง

- เขียงหมู                                1        แห่ง